Plenární zasedání únor 2019

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD). Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu, Místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Plenární zasedání EP 11. – 14. února 2019 ve Štrasburku

Udržitelné používání pesticidů
Zpráva z vlastní iniciativy
Rozprava: Úterý, 12. února 2019
Hlasování: Úterý, 12. února 2019
V minulém roce jsem inicioval první komplexní přezkum unijního autorizačního systému pesticidů. Nyní prochází revizí i provádění směrnice o udržitelném používání pesticidů, jejímž cílem je snížit rizika jejich používání na lidské zdraví a životní prostředí, podpořit zavedení integrované ochrany rostlin a alternativ k chemickým pesticidům. Přezkum bohužel ukazuje nedostatečné dodržování legislativy ze strany členských států, které jen velmi pomalu zavádějí alternativní postupy snižující naši závislosti na chemických pesticidech. Ty sice poskytují rychlý účinek, jedná se ale o krátkozraké řešení s dlouhodobými dopady na veřejné zdraví. Nejnovější zpráva o životním prostředí ČR navíc potvrzuje, že současná intenzita zemědělského hospodaření vede ke kontaminaci naší půdy i podzemních vod, a to i takovými látkami, které jsou již řadu let zakázány. Současnou praxi je beze sporu nutné změnit. Evropa potřebuje takové zemědělství, které bude životaschopné, sociálně odpovědné a šetrné k životnímu prostředí.

Opětovné využívání vody
Návrh nařízení
Rozprava: Úterý, 12. února 2019
Hlasování: Úterý, 12. února 2019
Voda je základem života. V důsledku zvyšující se poptávky a klimatických změn se z ní však v řadě světových oblastí stává nedostatkové zboží. Evropa není vyprahlý kontinent, ale zdroje dodávek vody jsou v současné době faktorem, který dělá starosti přinejmenším polovině obyvatel EU. Sucho letos výrazně zasáhlo i Českou republiku a snížilo naši zemědělskou úrodu. Zájem zemědělců o kompenzace byl letos vůbec rekordní. Nedostatek vody již dávno není jen problémem jižní Evropy, ale nás všech, což je také důvod, proč se na evropské úrovni snažíme najít společná řešení. Opětovné použití odpadní vody pro zavlažování v zemědělství je jedním z nich. Doposud však neexistovala jasná pravidla, jak vodu upravovat, a jak ji dále používat, aby byla zachována vysoká úroveň ochrany Evropanů i životního prostředí. To se však s novou legislativou změní.

Budoucnost Evropské unie
Zpráva z vlastní iniciativy
Rozprava: Pondělí, 11. února 2019
Hlasování: Středa, 13. února 2019
Evropští prezidenti a premiéři v květnu zasednou ke společnému stolu a budou rozhodovat o budoucím směřování Unie. Touto zprávou jim chceme dopředu avizovat naše požadavky. V čase, kdy přicházíme o jednoho z našich členů a kontinent pociťuje vlnu nacionalismu, bychom měli investovat energii do společného evropského projektu. Tato zpráva zdůrazňuje úspěchy, kterých jsme dosáhli, ale také konkrétní opatření k hlubší integraci. Podporujeme volbu Spitzenkandidáta, potřebné reformy v eurozóně a věrohodnou sociální politiku. Půl století od podepsání Římských smluv potřebujeme naleznout novou energii a cíl Unie.

Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ní
Zpráva z vlastní iniciativy
Rozprava: Čtvrtek, 14. února 2019
Hlasování: Čtvrtek, 14. února 2019
Je více než jasné, že současná pravidla platná pro přepravu zvířat v rámci Evropské unie a mimo ní jsou do jisté míry nedostatečná a do jisté míry nejsou vymáhána. Skupina Socialistů a demokratů vždy bojovala za lepší zacházení se zvířaty. V této zprávě vyzýváme k tomu, aby členské země prováděly více neohlášených kontrol, a aby bylo skutečně zajištěno, že podniky respektují platné normy a požadavky minimálního prostoru během transportu. Požadujeme také, aby nedocházelo k přepravě, pokud teplota překročí 30 stupňů. Chceme zajistit, aby ochrana zvířat nezůstala jen na papíře, ale aby byla zajišťována i v praxi.


Společná ustanovení pro Evropský strukturální a investiční fondy
Návrh nařízení
Rozprava: Středa, 13. února 2019
Hlasování: Středa, 13. února 2019
Částka ve výši 380 miliard eur pro všechny regiony, na zajištění rozvoje, rovnosti mezi a v rámci jednotlivých členských zemí je bezpochyby úspěchem. Socialisté a demokraté navýšili peníze určené regionům s hospodářskými problémy včetně těch potýkajících se s vysokou nezaměstnaností mladých. Zajistili jsme více prostředků na pomoc společnosti v přechodu na nízko-uhlíkové hospodářství, tvorbu jednoho milionu nových pracovních míst i na klimatická opatření.

Velcí predátoři a jejich vliv na zemědělství a místní rozvoj
Ústní otázka a návrh usnesení
Rozprava: Pondělí, 11. února 2019
Hlasování: Čtvrtek, 14. února 2019
Unijní směrnice 92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES tvoří právní rámec pro ochranu přibližně 1500 živočišných a rostlinných druhů a asi 200 vzácných přírodních stanovišť. Od roku 1992, kdy byla přijata, ale bylo u některých druhů, které podle této směrnice vyžadovaly zvláštní ochranu, dosaženo příznivého stavu. Příkladem jsou vlci, jejichž celoevropská populace byla obnovena a dokonce překročila limity některých regionů. V hustěji osídlených venkovských oblastech může mít přítomnost velkých šelem negativní vliv na sociálně-ekonomický rozvoj místních komunit, na tradiční zemědělství a udržitelný cestovní ruch. Dochází ke konfliktům mezi domácími zvířaty a velkými šelmami. Jednou z otázek, které budou Komisi položeny proto je, jak se staví k otázce aktivního zapojení regionálních a místních subjektů a jejich podpoře, aby bylo možné v některých regionech vyřešit konflikty, které vznikají z koexistence místních populací a velkých predátorů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *